nin好,huan迎来到888集tuan游xi登录网址县政府门户网站!

2020nian888集tuan游xi登录网址县公开zhao聘员额经费管li人员zong成绩公示

2020-11-02 13:40 来源 : 888集tuan游xi登录网址县人力资源heshe会bao障ju
打印 | 字号: |
0

威廉希尔公司官方网站

2020nian888集tuan游xi登录网址县公开zhao聘员额经费管li人员zong成绩公示
biao注“★”为jin入体jian环节人员
序号 zhun考证号 bao考dan位 bao考岗位 dan位代码 岗位代码 zhao聘人数 笔试科mu 笔试成绩 面试成绩 zong成绩 ming次 bei注
1 202080106 888集tuan游xi登录网址县财政ju 会计辅助 202001 01 2 通用知识 61.5 73.8 68.88  1
2 202080112 888集tuan游xi登录网址县财政ju 会计辅助 202001 01 2 通用知识 61.5 73.1 68.46  2
3 202080101 888集tuan游xi登录网址县财政ju 会计辅助 202001 01 2 通用知识 59 69.8 65.48  3  
4 202080110 888集tuan游xi登录网址县财政ju 会计辅助 202001 01 2 通用知识 74.5   29.80  4  
5 202080104 888集tuan游xi登录网址县财政ju 会计辅助 202001 01 2 通用知识 61   24.40  5  
6 202080205 888集tuan游xi登录网址县财政ju 办公室文书 202001 02 1 免笔试   78.8 78.80  1
7 202080119 888集tuan游xi登录网址县财政ju 办公室文书 202001 02 1 通用知识 74.5 79 77.20  2  
8 202080125 888集tuan游xi登录网址县财政ju 办公室文书 202001 02 1 通用知识 68.5 75.2 72.52  3  
9 202080224 888集tuan游xi登录网址县财政ju 办公室文书 202001 02 1 通用知识 66   26.40  4  
10 202081204 888集tuan游xi登录网址县统计ju 统计员 202002 01 1 通用知识he专业知识 74 76.4 75.44  1
11 202081201 888集tuan游xi登录网址县统计ju 统计员 202002 01 1 通用知识he专业知识 54.5 69.4 63.44  2  
12 202081210 888集tuan游xi登录网址县统计ju 统计员 202002 02 2 通用知识he专业知识 85 74.2 78.52  1
13 202081208 888集tuan游xi登录网址县统计ju 统计员 202002 02 2 通用知识he专业知识 67.5 75.8 72.48  2
14 202081212 888集tuan游xi登录网址县统计ju 统计员 202002 02 2 通用知识he专业知识 55.5 74.9 67.14  3  
15 202081207 888集tuan游xi登录网址县统计ju 统计员 202002 02 2 通用知识he专业知识 58 72.3 66.58  4  
16 202081206 888集tuan游xi登录网址县统计ju 统计员 202002 02 2 通用知识he专业知识 55 72.1 65.26  5  
17 202080318 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 77.5 78.8 78.28  1
18 202080313 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 69.5 78.2 74.72  2
19 202080311 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 72.5 75.9 74.54  3
20 202080320 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 72 75.3 73.98  4
21 202080316 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 62.5 81.2 73.72  5
22 202080322 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 68 77.3 73.58  6
23 202080319 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 64 78.4 72.64  7
24 202080312 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 64 77.2 71.92  8
25 202080309 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 64 75.1 70.66  9
26 202080303 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 56 80.4 70.64  10
27 202080307 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 61 74.3 68.98  11
28 202080310 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 62 72.8 68.48  12
29 202080306 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 53.5 76.9 67.54  13
30 202080229 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 59.5 70.4 66.04  14  
31 202080302 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 54 72.1 64.86  15  
32 202080315 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 51 73 64.20  16  
33 202080308 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 49.5 74 64.20  17  
34 202080317 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 49.5 73.1 63.66  18  
35 202080325 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 49 72.8 63.28  19  
36 202080324 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 49.5 72 63.00  20  
37 202080321 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 48 70.1 61.26  21  
38 202080304 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 52.5 57.6 55.56  22  
39 202080305 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌莦ong合业务员 202005 01 13 通用知识 41.5 64.8 55.48  23  
40 202080430 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 73.5 80.6 77.76  1
41 202080416 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 75 79.2 77.52  2
42 202080330 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 75 78.6 77.16  3
43 202080411 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 72.5 80.1 77.06  4
44 202080618 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 79.5 74.4 76.44  5
45 202080817 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 71.5 78.6 75.76  6
46 202080414 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 72.5 77.3 75.38  7  
47 202080705 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 73 76 74.80  8  
48 202080514 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 70 76.7 74.02  9  
49 202080901 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 71 76 74.00  10  
50 202080415 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 74.5 73.5 73.90  11  
51 202080629 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 75.5 72.5 73.70  12  
52 202080404 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 71 75.1 73.46  13  
53 202080519 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 70 75.1 73.06  14  
54 202080819 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 73 72.3 72.58  15  
55 202080707 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 70.5 71.4 71.04  16  
56 202080602 888集tuan游xi登录网址县自然资源ju 瞙uan羌且滴翊煸包/td> 202005 02 6 通用知识 70 69.8 69.88  17  
57 202081107 diyishe会fu利888集tuan游xi登录网址注ce中心 会计辅助 202006 01 1 通用知识 75 79.7 77.82  1
58 202081113 diyishe会fu利888集tuan游xi登录网址注ce中心 会计辅助 202006 01 1 通用知识 58 67.6 63.76  2  
59 202081111 diyishe会fu利888集tuan游xi登录网址注ce中心 会计辅助 202006 01 1 通用知识 64 51.6 56.56  3  
60 202081114 888集tuan游xi登录网址县di七she会fu利888集tuan游xi登录网址注ce中心 护li员 202006 02 1 通用知识 61.5 75.8 70.08  1
61 202081116 888集tuan游xi登录网址县残ji人lian合会 计算机网络管li员 202007 01 1 通用知识 44.5 72.2 61.12  1
62 202081117 888集tuan游xi登录网址经济开发区 zong合管li员 202008 01 1 通用知识 56.5 72 65.80  1
63 202081119 888集tuan游xi登录网址经济开发区 会计辅助 202008 03 1 通用知识 68.5 75.5 72.70  1
64 202081118 888集tuan游xi登录网址经济开发区 会计辅助 202008 03 1 通用知识 62 71 67.40  2